gallery/logo
吸管學習杯 Straw Cup

吸管學習杯 Straw Cup
吸管學習杯 Straw Cup
吸管學習杯 Straw Cup
吸管學習杯 Straw Cup
吸管學習杯 Straw Cup
吸管學習杯 Straw Cup
吸管學習杯 Straw Cup
Category:
Edisonmama
Description
⼿抦傾斜設計使嬰幼兒容易抓握。 獨特杯底設計,不易翻倒。 杯蓋密封性強,不易脫落,但裝卸⽅便,容易清洗。 取下杯蓋及吸管便作普通⽔杯使⽤。